LIVE!大田花き 市場情報、海外花き情報などをご紹介!

LIVE!大田花きの一覧


2021年08月30日販売量及び価格2021.08.30 販売量及び価格

2021年08月30日今日の市場富岡園芸 ベゴニア『ラブミー』

2021年08月30日卸売予定数量2021.08.30 卸売予定数量

2021年08月27日販売量及び価格2021.08.27 販売量及び価格

2021年08月27日今日の市場中島博英 姫ひまわり『旭』

2021年08月27日卸売予定数量2021.08.27 卸売予定数量

2021年08月25日販売量及び価格2021.08.25 販売量及び価格

2021年08月25日今日の市場オーレアの状況について

2021年08月25日卸売予定数量2021.08.25 卸売予定数量

2021年08月23日販売量及び価格2021.08.23 販売量及び価格