LIVE!大田花き 市場情報、海外花き情報などをご紹介!

LIVE!大田花きの一覧


2021年06月21日販売量及び価格2021.06.21 販売量及び価格

2021年06月21日今日の市場太陽の花・トロピカルフェア

2021年06月21日卸売予定数量2021.06.21 卸売予定数量

2021年06月18日販売量及び価格2021.06.18 販売量及び価格

2021年06月18日今日の市場JA津南町『雪美人』

2021年06月18日卸売予定数量2021.06.18 卸売予定数量

2021年06月16日販売量及び価格2021.06.16 販売量及び価格

2021年06月16日今日の市場アキバナーセリー アジサイ

2021年06月16日卸売予定数量2021.06.16 卸売予定数量

2021年06月14日販売量及び価格2021.06.14 販売量及び価格