LIVE!大田花き 市場情報、海外花き情報などをご紹介!

LIVE!大田花きの一覧


2022年05月27日販売量及び価格2022.05.27 販売量及び価格

2022年05月27日今日の市場Dream Rose Japan

2022年05月27日卸売予定数量2022.05.27 卸売予定数量

2022年05月25日販売量及び価格2022.05.25 販売量及び価格

2022年05月25日今日の市場大和園 イングリッシュラベンダー

2022年05月25日卸売予定数量2022.05.25 卸売予定数量

2022年05月23日販売量及び価格2022.05.23 販売量及び価格

2022年05月23日今日の市場青木園芸 デルフィニウム

2022年05月23日卸売予定数量2022.05.23 卸売予定数量

2022年05月20日今日の市場JAふかや レッドツイン