LIVE!大田花き 市場情報、海外花き情報などをご紹介!

LIVE!大田花きの一覧


2021年08月23日販売量及び価格2021.08.23 販売量及び価格

2021年08月23日今日の市場大江圭輔 カーネーション

2021年08月23日卸売予定数量2021.08.23 卸売予定数量

2021年08月20日販売量及び価格2021.08.20 販売量及び価格

2021年08月20日今日の市場北海道産ベビーハンズ

2021年08月20日卸売予定数量2021.08.20 卸売予定数量

2021年08月18日販売量及び価格2021.08.18 販売量及び価格

2021年08月18日今日の市場ナガオグリーン セローム

2021年08月18日卸売予定数量2021.08.18 卸売予定数量

2021年08月13日販売量及び価格2021.08.13 販売量及び価格